Xiong, Ke, Yu Zhang, Zhifei Zhang, Shenghui Wang, and Zhangdui Zhong. “PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-Aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN”. Elektronika ir Elektrotechnika 20, no. 3 (March 4, 2014): 98-103. Accessed October 1, 2022. https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/3951.