Wang, Yangzhou, Jingcun Yu, Xihui Feng, Li Ma, Qianhui Gao, Benyu Su, and Xiuju Xing. “A Case Study of Direct Current Resistivity Method for Disaster Water Source Detection in Coal Mining”. Elektronika ir Elektrotechnika 27, no. 4 (August 17, 2021): 41-48. Accessed October 18, 2021. https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/29090.