He, Wei, Xinlong Liu, Xiumin Chu, Zhiyuan Wang, Pawel Fracz, and Zhixiong Li. “A Novel Fitting Model for Practical AIS Abnormal Data Repair in Inland River”. Elektronika ir Elektrotechnika 27, no. 1 (February 25, 2021): 60-70. Accessed April 20, 2021. https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/27661.