Xu, Baoyan, Xindong Ni, Yuan Wang, Yuxiang Wang, Yehong Liu, and Xin Wang. “Optimization of Threshing Quality Control Strategy Based on Type-2 Fuzzy Logic Controller”. Elektronika ir Elektrotechnika 26, no. 2 (April 25, 2020): 15-23. Accessed December 2, 2023. https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/25924.