Zhu, W. L., F.- sheng NI, and C.- gen HONG. “An Algorithm for the Welding Torch Weaving Control of Arc Welding Robot”. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 2, Apr. 2015, pp. 3-9, doi:10.5755/j01.eee.21.2.5919.