Xiong, K., Y. Zhang, Z. Zhang, S. Wang, and Z. Zhong. “PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-Aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN”. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 20, no. 3, Mar. 2014, pp. 98-103, doi:10.5755/j01.eee.20.3.3951.