Baskys, A. “Nonlinear Controller With the Enhanced Resistance to Electromagnetic Disturbances”. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 25, no. 4, Aug. 2019, pp. 4-7, doi:10.5755/j01.eie.25.4.23963.