Chumachenko, S., V. I. Hahanov, and O. V. Melnikova. “RKHS-Methods at Solving Some Radiophysics Problems”. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 62, no. 6, July 2005, pp. 5-8, https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10456.