[1]
W. L. Zhu, F.- sheng NI, and C.- gen HONG, “An algorithm for the welding torch weaving control of arc welding robot”, ELEKTRON ELEKTROTECH, vol. 21, no. 2, pp. 3-9, Apr. 2015.