[1]
H. Zhao, Z. Lu, F. Yu, and C. Xu, “A Novel Magnitude-Squared Spectrum Cost Function for Speech Enhancement”, ELEKTRON ELEKTROTECH, vol. 122, no. 6, pp. 11-14, Jun. 2012.