Zhu, W. L., NI, F.- sheng and HONG, C.- gen (2015) “An algorithm for the welding torch weaving control of arc welding robot”, Elektronika ir Elektrotechnika, 21(2), pp. 3-9. doi: 10.5755/j01.eee.21.2.5919.