Xiong, K., Zhang, Y., Zhang, Z., Wang, S. and Zhong, Z. (2014) “PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN”, Elektronika ir Elektrotechnika, 20(3), pp. 98-103. doi: 10.5755/j01.eee.20.3.3951.