Baskys, A. (2019) “Nonlinear Controller with the Enhanced Resistance to Electromagnetic Disturbances”, Elektronika ir Elektrotechnika, 25(4), pp. 4-7. doi: 10.5755/j01.eie.25.4.23963.