Svilainis, L., Chaziachmetovas, A. and Gomez Alvarez-Arenas, T. E. (2019) “Ultrasonic Air Coupled Transducer Output Impedance Measurement Technique”, Elektronika ir Elektrotechnika, 25(1), pp. 18-25. doi: 10.5755/j01.eie.25.1.22731.