Pouraimis, G., Kotopoulis, A., Kallitsis, E. and Frangos, P. (2017) “Characterization of Three - Dimensional Rough Fractal Surfaces from Backscattered Radar Data”, Elektronika ir Elektrotechnika, 23(4), pp. 45-50. doi: 10.5755/j01.eie.23.4.18721.