Jie, Shao, Tan Peng, Xu Yuan, Jin Xiangjun, and Reza Malekian. 2014. “An Improved Synchronous Control Strategy Based on Fuzzy Controller for PMSM”. Elektronika Ir Elektrotechnika 20 (6):17-23. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.6.7261.