Kazlauskas, Stasys. 2014. “Title”. Elektronika Ir Elektrotechnika 20 (3):1. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.3.6726.