Zhu, Wen Liang, Fu-sheng NI, and Cao-gen HONG. 2015. “An Algorithm for the Welding Torch Weaving Control of Arc Welding Robot”. Elektronika Ir Elektrotechnika 21 (2):3-9. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.2.5919.