Yi, Tao, Cheng-Min Wang, Wei-Qing Sun, and Yan Zhang. 2013. “Research of Power System Closest Voltage Collapse Boundary”. Elektronika Ir Elektrotechnika 19 (10):33-36. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.10.5890.