Bian, Haihong, Wei Wang, Kai Chen, Xiaohui Xu, and Qingshan Xu. 2013. “Gradual Configuration Research on Energy Storage System for a Photovoltaic Plant”. Elektronika Ir Elektrotechnika 19 (7):47-52. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.7.5161.