Di, Xiaofei, Ke Xiong, Yu Zhang, Zhengding Qiu, and Zhangdui Zhong. 2014. “Joint Fountain Codes and Network Coding for Wireless Butterfly Networks”. Elektronika Ir Elektrotechnika 20 (2):64-70. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.2.3954.