Xiong, Ke, Yu Zhang, Zhifei Zhang, Shenghui Wang, and Zhangdui Zhong. 2014. “PA-NEMO: Proxy Mobile IPv6-Aided Network Mobility Management Scheme for 6LoWPAN”. Elektronika Ir Elektrotechnika 20 (3):98-103. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.3.3951.