Zhao, Jianhui, Chengjiang Long, Shuping Xiong, Cheng Liu, and Zhiyong Yuan. 2014. “A New K Nearest Neighbours Algorithm Using Cell Grids for 3D Scattered Point Cloud”. Elektronika Ir Elektrotechnika 20 (1):81-87. https://doi.org/10.5755/j01.eee.20.1.3926.