Chai, Xingkai, Jiaqiang Yan, Wei Zhang, Maciej Sulowicz, and Yichi Feng. 2024. “Recent Progress on Digital Twins in Intelligent Connected Vehicles: A Review”. Elektronika Ir Elektrotechnika 30 (2):4-17. https://doi.org/10.5755/j02.eie.36209.