Liu, Chao, Ziang Wang, Yaping Huang, Aiping Zeng, and Hongming Fan. 2024. “Application of 2D Variational Mode Decomposition Method in Seismic Signal Denoising”. Elektronika Ir Elektrotechnika 30 (2):46-53. https://doi.org/10.5755/j02.eie.36100.