Chen, A. Xiwen, B. Weiwei Yang, Bing Lu, D. Gaoning Nie, E. Miao Jin, and F. Xu Wang. 2024. “Gesture Scoring Based on Gaussian Distance-Improved DTW”. Elektronika Ir Elektrotechnika 30 (2):18-27. https://doi.org/10.5755/j02.eie.35952.