Zhong, Lin, Wei Rao, Xiaohang Zhang, Zhibin Zhang, and Grzegorz Krolczyk. 2023. “Operation Parameters Optimisation of a Machine Swarm Using Artificial Intelligence”. Elektronika Ir Elektrotechnika 29 (5):79-85. https://doi.org/10.5755/j02.eie.35085.