Xia, Yunni, Xiang Zhang, Xin Luo, and Qingsheng Zhu. 2013. “Modelling of Ontology-Based Service Compositions Using Petri Net”. Elektronika Ir Elektrotechnika 19 (2):75-78. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.2.3474.