Liu, Yehong, Dong Sun, Baoyan Xu, Shumao Wang, and Xin Wang. 2022. “Combine Harvester Low Crushing Rate Operation Strategy Research by Using Bayesian Network”. Elektronika Ir Elektrotechnika 28 (5):4-11. https://doi.org/10.5755/j02.eie.31179.