Andre, Luis, Pedro Pinho, Carolina Gouveia, and Caroline Loss. 2021. “Textile Antenna for First-Person View Goggles”. Elektronika Ir Elektrotechnika 27 (2):49-54. https://doi.org/10.5755/j02.eie.28841.