He, Lu, Xiaolin Gui, Reifeng Wu, Biqing Xie, and Chang Hu. 2012. “A Hybrid Natural Language Information Hiding System”. Elektronika Ir Elektrotechnika 18 (9):95-100. https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.9.2817.