He, Wei, Xinlong Liu, Xiumin Chu, Zhiyuan Wang, Pawel Fracz, and Zhixiong Li. 2021. “A Novel Fitting Model for Practical AIS Abnormal Data Repair in Inland River”. Elektronika Ir Elektrotechnika 27 (1):60-70. https://doi.org/10.5755/j02.eie.27661.