Yao, Pei, Zhenbao Liu, Zhongsheng Wang, and Shuhui Bu. 2012. “Fault Signal Classification Using Adaptive Boosting Algorithm”. Elektronika Ir Elektrotechnika 18 (8):97-100. https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.8.2635.