Fu, Weiwei, and Tianzhou Chen. 2012. “RCBus: Row-Column Bus Topology for Optical Network-on-Chip”. Elektronika Ir Elektrotechnika 18 (8):85-90. https://doi.org/10.5755/j01.eee.18.8.2633.