Xu, Baoyan, Xindong Ni, Yuan Wang, Yuxiang Wang, Yehong Liu, and Xin Wang. 2020. “Optimization of Threshing Quality Control Strategy Based on Type-2 Fuzzy Logic Controller”. Elektronika Ir Elektrotechnika 26 (2):15-23. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.2.25924.