Chen, Xuhai, Yiwang Zhang, Jiqing Dong, Xingkui Mao, Jiaqiao Chen, Buyin Wen, and Zhe Zhang. 2020. “A Novel Pre-Synchronization Control for Grid Connection of Virtual Synchronous Generator”. Elektronika Ir Elektrotechnika 26 (6):25-31. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.6.25874.