Baskys, Algirdas. 2019. “Nonlinear Controller With the Enhanced Resistance to Electromagnetic Disturbances”. Elektronika Ir Elektrotechnika 25 (4):4-7. https://doi.org/10.5755/j01.eie.25.4.23963.