Wang, Zhijian, Yuping Hu, and Jun Zhang. 2012. “Petri Nets Based Production System Model Simplification”. Elektronika Ir Elektrotechnika 123 (7):113-18. https://doi.org/10.5755/j01.eee.123.7.2388.