Li, Zhixiong, Xinping Yan, Zhiwei Guo, Yuelei Zhang, Chengqing Yuan, and Z. Peng. 2012. “Condition Monitoring and Fault Diagnosis for Marine Diesel Engines Using Information Fusion Techniques”. Elektronika Ir Elektrotechnika 123 (7):109-12. https://doi.org/10.5755/j01.eee.123.7.2387.