Huang, Yu, Qingshan Xu, Xianqiang Jiang, Tong Zhang, and Yang Yang. 2017. “Modelling Correlated Forecast Error for Wind Power in Probabilistic Load Flow”. Elektronika Ir Elektrotechnika 23 (5):61-66. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.5.19244.