Xin, Wang, Xu Miao, Li Weiwei, Bogdan Miedzinski, and Wang Shumao. 2017. “Optimal Design of Lifting Platform Balance Control Algorithm: Co-Simulation and Experiment”. Elektronika Ir Elektrotechnika 23 (5):3-10. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.5.19237.