Sun, Wei-Qing, Yi-Ming Tan, Lei Ye, and Shun-Feng Chen. 2017. “Optimizing the Load Curve of Electric Vehicle Battery Swapping Station”. Elektronika Ir Elektrotechnika 23 (4):3-8. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.4.18715.