Zhao, Huan, Zhiqiang Lu, Fei Yu, and Cheng Xu. 2012. “A Novel Magnitude-Squared Spectrum Cost Function for Speech Enhancement”. Elektronika Ir Elektrotechnika 122 (6):11-14. https://doi.org/10.5755/j01.eee.122.6.1812.