Xu, Miao, Xin Wang, Weiwei Li, Han Fu, and Shumao Wang. 2017. “Investigation of PID Control Model Performance in Off-Road Working Vehicle Motion Stability Control System”. Elektronika Ir Elektrotechnika 23 (2):3-9. https://doi.org/10.5755/j01.eie.23.2.17256.