Zhang, Jianfeng, Hengzhu Liu, Ting Chen, dongpei liu, and Botao Zhang. 2013. “Enhanced Hardware Efficient FFT Processor Based On Adaptive Recoding CORDIC”. Elektronika Ir Elektrotechnika 19 (4):97-103. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.4.1422.