Stankevicius, Evaldas, Arturas Medeisis, Sarunas Paulikas, and Aurimas Anskaitis. 2015. “Electromagnetic Compatibility Problems in LTE Mobile Networks 800 MHz Frequency Band”. Elektronika Ir Elektrotechnika 21 (6):86-89. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.6.13770.