Wang, Xiangning, Xiaojun Liu, Hao Zhao, Ming Chang, and Liangzhou Chen. 2015. “Fabrication of Long and Smooth Tungsten Probes for Nano-Manipulation”. Elektronika Ir Elektrotechnika 21 (4):17-22. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.4.12775.