Wang, Shixian, Hengzhu Liu, Botao Zhang, and Lunguo Xie. 2012. “Parallel Computation Based Spectrum Sensing Implementation for Cognitive Radio”. Elektronika Ir Elektrotechnika 118 (2):3-8. https://doi.org/10.5755/j01.eee.118.2.1164.