Chumachenko, S., V. I. Hahanov, and O. V. Melnikova. 2005. “RKHS-Methods at Solving Some Radiophysics Problems”. Elektronika Ir Elektrotechnika 62 (6):5-8. https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10456.