Zhu, W. L., NI, F.- sheng, & HONG, C.- gen. (2015). An algorithm for the welding torch weaving control of arc welding robot. Elektronika Ir Elektrotechnika, 21(2), 3-9. https://doi.org/10.5755/j01.eee.21.2.5919